Skip to main content

M-am gândit că tot este weekend și poate vrei să te apleci asupra unei ”lecturi”. Trebuie să știi că m-am străduit tare și mi-am dorit să-ți fac lectura cât se poate de ”citibilă”.

Așează-te confortabil, de preferat lângă o sursă de lumină pentru că încet, încet vine seara, hidratează-te corespunzător și… haide să pornim în ”lumea mea”, unde încerc să te țin strâns de mână, în cazul în care drumul șerpuiște un pic L

 

Sinteza sintezelor privind câteva modificări relevante aduse de Legea nr. 296 din 18 decembrie 2020 (modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal)

v    Modificarea definiției ”Locului conducerii efective” – vezi art. 7 pct. 18, la care se introduce art. 8 [1] ”Locul conducerii efective în România al unei persoane juridice străine”;  hotărăște-te și stai loc –ului să știm unde te găsim.

v  Modificarea procentului de deductibilitate a ajustărilor pentru deprecierea

creanțelor – aplicabil de la 1 ianuarie 2022: ”ajustările pentru deprecierea creanțelor sunt deductibile într-un procent de 100%” (față de perioada anterioară, când deductibilitatea era limitată la un procent de 30%. Nu uita, se aplică începând cu 01.01.2021! Mai ai un an de așteptat).

v    Precizări cu privire la reportarea pierderilor fiscale preluate în cadrul operațiunilor de reorganizare (fuziune, divizare) – vezi art. 31 alin. (2^1).  Cu alte cuvinte, pierderea fiscală reportată (nerecuperată) de către societatea absorbită/divizată se preia de către societatea absorbantă/beneficiară, indiferent dacă societatea absorbită/divizată și/sau societatea absorbantă/beneficiară sunt sau nu plătitoare de impozit pe profit la momentul fuziunii efective. Sper că ești din ce în ce mai verde și odată cu soarele îți vei reveni, astfel încăt să nu aprindem lumânări străine în biserică, pentru că este păcat.

v    Consolidarea fiscală în domeniul impozitului pe profit, de la art. 42^1 – inclusiv art. 42^11 – Reguli antiabuz, care sună așa:” Prevederile prezentului capitol nu se aplică atunci când opţiunea privind aplicarea sistemului de consolidare fiscală în domeniul impozitului pe profit are ca scop frauda şi evaziunea fiscală”. Logic și de bun simț!

v    Modificări referitoare la impozitul pe veniturile microîntreprinderii:

 

–       Dividendele primite de la o persoană juridică română se elimină din baza de calcul a impozitului pe venitul microîntreprinderii. Bine că s-a prins cineva într-un final!

–                      Câștigurile din diferențe de curs valutar, calculate pentru perioada din an în care societatea a fost plătitoare de impozit pe venitul microîntreprinderii, reprezintă elemente similare veniturilor în primul trimestru pentru care aceasta datorează impozit pe profit. Asta nu-mi place J

 

–                      La determinarea condițiilor de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii se vor lua în calcul aceleaşi elemente care constituie baza impozabilă prevăzută la art. 53. Aici, iarăși ne vom lansa în discuții colegiale și contradictorii… ca să fie animație, să nu ne ”plictisim”!

 

v    Modificări și completări privind veniturile neimpozabile, în ceeace privește  impozitul pe venit:

 

–                      reprezintă venituri neimpozabile ”contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă, în măsura în care valoarea totală a acestora nu depăşeşte într-un an fiscal nivelul unui câştig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate” – atenție la plafon!

 

–                      NU sunt impozabile ”avantajele sub forma utilizării în scop personal a vehiculelor prevăzute la art. 25 alin. (3) lit. l) care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice, aflate în proprietatea sau folosinţa persoanelor juridice ce aplică regimul de impozitare al microîntreprinderilor sau impozitul specific unor activităţi” – v-am mai scris despre asta cu încântare J

 

–                      sumele acordate angajaţilor care desfăşoară activităţi în regim de telemuncă pentru susţinerea cheltuielilor cu utilităţile la locul în care angajaţii îşi desfăşoară activitatea,precum electricitate, încălzire, apă şi abonamentul de date, şi achiziţia mobilierului şi a echipamentelor de birou, în limitele stabilite de angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern, în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfăşoară activitate în regim de telemuncă. Sumele vor fi acordate fără a fi necesară prezentarea documentelor justificative;

 

–                      acoperirea costurilor cu testarea epidemiologică şi/sau vaccinarea angajaţilor pentru împiedicarea răspândirii bolilor care pun în pericol sănătatea angajaţilor şi cea publică. (Aceste cheltuieli sunt deductibile și la calculul impozitului pe profit.)

 

–                      În categoria ”Venituri din alte surse” și biletele de valoare sub forma tichetelor cadou, acordate altor categorii de beneficiari decât salariații, la articolul 114 alin. (2) litera n), avem:” biletele de valoare sub forma tichetelor cadou acordate pe baza evidenţei nominale altor categorii de beneficiari potrivit prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, pentru campaniile de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, pentru protocol, pentru reclamă şi publicitate, altele decât cele prevăzute la art. 76 alin. (3) lit. h) şi alin. (4) lit. a)din Codul fiscal. Evidenţa nominală trebuie să cuprindă, cel puţin, informaţii referitoare la numele, prenumele, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală a beneficiarului şi valoarea tichetelor acordate fiecărui beneficiar, lunar.”

 

 

v    Modificări și completări privind veniturile din salarii și asimilate salariilor care NU se cuprind în baza lunară de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale:

 

–                      NU se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale ”contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul,pe perioada concediului, pentru salariaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă, în măsura în care valoarea totală a acestora nu depăşeşte într-un an fiscal nivelul unui câştig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate”;

 

–                 NU se cuprind în baza lunară de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale ”avantajele sub forma utilizării în scop personal a vehiculelor prevăzute la art. 25 alin. (3) lit. l) care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice, aflate în proprietatea sau folosinţa persoanelor juridice ce aplică regimul de impozitare al microîntreprinderilor sau impozitul specific unor activităţi” (acea limitare de 50%)

 

–                      NU intră în baza lunară de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale sumele acordate angajaţilor care desfăşoară activităţi în regim de telemuncă pentru susţinerea cheltuielilor cu utilităţile la locul în care angajaţii îşi desfăşoară activitatea,precum electricitate, încălzire, apă şi abonamentul de date, şi achiziţia mobilierului şi echipamente de birou, în limitele stabilite de angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern, în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfăşoară activitate în regim de telemuncăSumele vor fi acordate fără a fi necesară prezentarea documentelor justificative;

 

–                      NU intră în baza lunară de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale acoperirea costurilor cu testarea epidemiologică şi/sau vaccinarea angajaţilor pentru împiedicarea răspândirii bolilor care pun în pericol sănătatea angajaţilor şi cea publică;

 

–                      NU intră în baza lunară de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale ”sumele plătite de angajator pentru educaţia timpurie a copiilor angajaţilor”.

v  Modificări și completări în domeniul TVA

–                      Transferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil de către o persoană impozabilă către o instituţie publică, în scopul stingerii unei obligaţii fiscale restante nu este considerată o livrare de bunuri (nu intră în sfera de aplicare a TVA – mamăă, ce consolare !);

 

–                      Plafonul pentru aplicarea sistemului ”TVA la încasare” se majorează la 4.500.000 lei ( de la 2.250.000 până la 31.12.2020);

 

–                      Începând cu data de 1 ianuarie 2022, se modifică plafonul valoric pentru livrarea de locuinţe cu cotă redusă (5%) către persoane fizice, la valoarea de 140.000 euro (vechiul plafon fiind de 450.000 lei). Concret, această cota redusă de 5% se va aplica pentru livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 m2, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 140.000 euro, echivalent în lei, exclusiv TVA, achiziţionate de persoane fizice.

v  Modificări și completări în domeniul Impozitelor și taxelor locale:

 

 

 Se majoarează de la 3 la 5 ani termenul la care persoanele juridice sunt obligate să-și actualizeze valoarea impozabilă a clădirilor deținute; Mă întreb dacă acele consilii locale, (în special din zona Oltului J), vor avea măcar un strop de empatie pentru situația prezentă, atunci când vor vota și vor stabili procentele de impozitare în 2021! E doar o întrebare retorică J

– În cazul extinderii, îmbunătăţirii, desfiinţării parţiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente cu destinație nerezidențială, cu mai mult de 25% , proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local.

 

 

 

Dacă mai ai un strop de răbdare, îți scriu și din categoria altele…

 

 

O.U.G. nr. 226 din 30 decembrie 2020, privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene:

 

  • Se amână până la 1 ianuarie 2022 termenul de la care intră în vigoare prevederile

referitoare la voucherele de vacanţă din Legea nr. 165/2018, privind acordarea biletelor de valoare, până la data respectivă, pentru voucherele de vacanţă, fiind în continuare aplicabile prevederile OUG 8/2009;

– Se amână până la 1 ianuarie 2022 termenul de intrare în vigoare a deductibilității în procent de 100% a ajustărilor pentru deprecierea creanțelor (până atunci, rămâne valbil procentul de 30%);

 

– Se amână până la 1 ianuarie 2022 termenul de la care este aplicabil plafonul de 140.000 euro la vânzarea de locuințe cu cota redusă de 5%;

– Începând cu 1 ianuarie 2021, pentru indemnizaţiile prevăzute la art. 1 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020, (reducerea timpului de muncă) şi la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi nu se acordă facilitățile fiscale prevăzute la art. 60, art. 138^1 şi art. 154 alin. (1) lit. r) din Codul fiscal (scutirile de impozit și CASS, respectiv reducerea CAS cu 3,75 puncte procentuale);

–                      Cererea de anulare a acesoriilor, prevăzută de OUG 69/2020  se poate depune până la 31 martie 2021;

–  Cererea de eșalonare a obligațiilor bugetare (O.U.G. nr. 181 din 22 octombrie 2020) se poate depune până la 31 martie 2021;

– Se prorogă până la data de 31 martie 2021 termenul prevăzut la art. XIII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale. Executările silite (cu excepțiile prevăzute), calculul accesoriilor aferente obligațiilor bugetare, condițiile de menținere a eșalonărilor în curs se suspendă până la data de 31 martie 2021.

Deocamdată …THE END….

 

Îți mulțumesc că ai avut răbdare și m-ai citit până la final. Chiar m-am străduit să îți fac sinteza sintezelor, sintetizată din kg în cm J.

 

# Rămâi bine, așa cum îi stă frumos unui contribuabil serios!

#Dacă ți-a fost de folos, poți să dai share! M-aș bucura tare J