Skip to main content

Sinteza, sintetizată succint (sau mocănița) a modificărilor fiscale 

Vinovată – OG nr. 16/ 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale. Musai trebuie să precizez că ceea ce voi prezenta mai jos sunt modificări la modificările modificărilor, valabile astăzi. Motiv pentru care o voi boteza mocăniță, până mai dospește un pic să ajungă la rang de trenuleț sau rapiduleț! Atenție! subsemnata cu nume de cod Acarul Păun, rog să fiu exonerată de la ”umplerea frigiderului”.

Începând cu 1 ianuarie 2023

În Monitorul Oficial nr. 716 din 15 iulie 2022 a fost publicată OG nr. 16/ 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale. Vă prezint mai jos, principalele prevederi ale actului normativ.

Impozit pe profit

 • Profitul investit în echipamente tehnologice, active utilizate în activitatea de producţie şi procesare, activele reprezentând retehnologizare, calculatoare electronice şi echipamente periferice, maşini şi aparate de casă, de control şi de facturare, în programe informatice, precum şi pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, produse şi/sau achiziţionate, inclusiv în baza contractelor de leasing financiar, şi puse în funcţiune, folosite în scopul desfăşurării activităţii economice, este scutit de impozit. Pe scurt, liber la astfel de achiziții!
 • Impozitul pe dividende se stabilește prin aplicarea unei cote de impozit de 8% asupra dividendului brut plătit unei persoane juridice române. Cifra magică a anului 2023 este 8.

Impozit pe veniturile microîntreprinderilor

 •  O societatea poate aplica prin opțiune (nu mai este obligatoriu) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor dacă veniturile nu depășesc 500.000 euro, nu realizează venituri din consultanță/management peste 20% din total venituri, are cel puțin un salariat cu normă întreagă sau contract de administrare/mandat cu salariul minim brut și asociații/acționarii care dețin mai mult de 25% din acțiuni/parți sociale nu au mai mult de 3 societăți care aplică impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. Astăzi nu știm dacă se aplică începând cu veniturile anului 2023 sau cele ale anului 2022. Prin urmare… stăm cu ochii în echipamentele tehnologice pe care le-ați achiziționat mai sus. Oricum, mai este muuult până la anu”!
 • Persoanele juridice române care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN: 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630 pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, fără să li se aplice condițiile privind plafonul de 500.000 euro, ponderea de maxim 20% a serviciilor de consultanță, condiția minimă privind un salariat cu normă întreagă sau deținerea peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare la mai mult de trei microîntreprinderi. V-am mai scris despre contractele de consultanță, nu mă repet că veți spune că am tulburări de memorie. Doar să aveți mare grijă la clauzele contractuale.
 • Persoanele juridice române NU vor aplica impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, ci impozitul pe profit, în cazul în care desfășoară activități în următoarele domenii:
  • bancar; dacă aveți de gând să vă deschideți bănci, e bine de știut
  • asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital, inclusiv cea care desfășoară activități de intermediere în aceste domenii;
  • jocurilor de noroc; ăăă, nu vă sfătuiesc să vă deschideți cazinouri că nu veți dormi nopțile
  • explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol și gaze naturale. Păcat că s-a terminat Cupa Mondială, că făceam concurență ”săracilor” din deșert.
 • Cota de impozit pe veniturile microîntreprinderilor este de 1%.

Atenție! Începând cu 1 ianuarie 2023, dacă o microîntreprindere trece la impozit pe profit, NU va mai putea opta să revină la regimul de microîntreprindere, rămâne platitoare de impozit pe profit pentru totdeauna. E pe viață!

Impozitul pe venit

 • Persoanele fizice NU vor mai fi scutite de impozitul pe venitul din salarii ca urmare a desfășurării activității pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfășoară activități sezoniere (Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități).
 • Facilități fiscale specifice domeniul construcțiilor se aplică doar pentru activitatea desfășurată în România. Haideți înapoi să construim frumos acasă la noi.
 • Indemnizațiile pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice reprezintă venituri neimpozabile.
 • Contribuabilii care determină venitul net pe bază de norme de venit și care înregistrează un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro, începând cu anul fiscal următor au obligația determinării venitului net anual în sistem real. Practic persoanele fizice din activități independente care vor depăși plafonul de 25.000 euro în anul 2023 vor trece la sistem real începând cu anul 2024. Pentru anul 2022 se va aplica în continuare plafonul de 100.000 euro pentru cei care aplică norma de venit. Dacă n-ați înțeles, recunosc că nici eu.
 • Deducerea personală va cuprinde deducerea personală de bază și deducerea personală suplimentară și se acordă în limita venitului impozabil lunar realizat. Deducerea personală de bază se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna de realizare a venitului. Asta e tare de tot! Pui sus, pui jos și la mijloc tot pui…taxe, doar nu pui!
 • În cazul veniturilor din cedarea folosinței bunurilor (ex. contractele de închiriere bunuri imobile), altele decât veniturile din arendă și din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, venitul brut reprezintă venitul impozabil. Prin urmare, din anul 2023 nu se vor mai deduce cheltuielile forfetare în cuantum de 40% din venitul brut. Gata cu pomana, ce credeați că e fără sfârșit?
 • Veniturile sub formă de dividende distribuite persoanelor fizice după data de 1 ianuarie 2023, inclusiv câștigul obținut ca urmare a deținerii de titluri de participare definite de legislația în materie la organisme de plasament colectiv se impozitează cu o cotă de 8% din suma acestora, impozitul fiind final. V-am spus că cifra magică e 8!
 • Veniturile din jocuri de noroc se impozitează prin reținere la sursă.  Offf, măcar aici am scăpat!
 • Impozitul datorat la transferul de proprietate asupra bunurilor imobile (construcții, terenuri) se calculează la valoarea tranzacției prin aplicarea următoarelor cote:
  • 3% pentru construcțiile de orice fel și terenurile aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, deținute pe o perioadă de până la 3 ani inclusiv;
  • 1% construcțiile sau terenurile deținute o perioadă mai mare de 3 ani.

Adică, țineți bine de moșteniri, cam trei ani să prindă coajă. După aia le vindeți, dacă mai aveți ce.

 • Contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare și cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, au obligația înregistrării contractului încheiat între părți, precum și a modificărilor survenite ulterior, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, la organul fiscal competent. Această prevedere se aplică contractelor de închiriere încheiate de la 1 ianuarie 2023.  În cazul contractelor de închiriere aflate în derulare la data de 1 ianuarie 2023, înregistrarea, la organul fiscal competent, a contractului încheiat între părți și a modificărilor survenite se efectuează în termen de cel mult 90 de zile de la data la care a intervenit obligația înregistrării acestora.  Curios sau nu, data asta coincide cu 1 aprilie. Oare de ce?

 Contribuții sociale

 • Persoanele fizice datorează CAS dacă veniturile totale cumulate din  activități independente (veniturile nete și/sau a normele anuale de venit), venitul brut realizat în baza contractelor de activitate sportivă și a veniturile nete din drepturi de proprietate intelectuală sunt cel puțin egale cu 12 salarii minime brute pe țară. Baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale o reprezintă venitul ales de contribuabil, astfel:
Venit realizat

CAS (25%)

mai mic de 12 salarii minime brute nu se datorează
cuprins între 12 și 24 salarii minime brute la nivelul a 12 salarii minime brute

25% x (salariu minim brut x 12 luni)

peste 24 de salarii minime brute la nivelul a 24 de salarii minime brute

25% x (salariu minim brut x 24 luni)

Prin excepţie, în situaţia în care venitul realizat se încadrează în acelaşi plafon cu venitul estimat, contribuabilii nu au obligaţia depunerii Declaraţiei unice, în vederea stabilirii CAS.Atenție! Această prevedere se aplică începând cu veniturile aferente anului 2023.  Poate da, poate nu, poate iar da!

Persoanele fizice care realizează venituri (activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, asocieri cu persoane juridice, cedarea folosinței bunurilor, investiții, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură și venituri din alte surse) din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) dacă estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 6 salarii minime brute pe țară (azi vorbim de 18.000 lei, mâine e altă zi…)

 • Baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) este reprezentată de:
Venit realizat CASS (10%)
mai mic de 6 salarii minime brute nu se datorează, dar poate fi opțională
cuprins între 6 și 12 salarii minime brute la nivelul a 6 salarii minime brute

10% x (salariu minim brut x 6 luni)

cuprins între 12 și 24 salarii minime brute la nivelul a 12 salarii minime brute

10% x (salariu minim brut x 12 luni)

peste 24 de salarii minime brute

 

la nivelul a 24 de salarii minime brute

10% x (salariu minim brut x 24 luni)

Atenție! Această prevedere se aplică începând cu veniturile aferente anului 2023.  MĂCAR AICI E CLAR!

Impozitul pe veniturile nerezidenților

În cazul dividendelor plătite de la un rezident către un nerezident se va aplica cota de 8% dacă cota prevăzută de convenție nu este mai favorabilă (prezentare certificat de rezidență fiscală valabil la data plății) sau nu se aplică alte prevederi mai favorabile (de exemplu neimpozitarea dividendelor plătite către persoane rezidente în alte state membre UE care dețin minim 10% pe o perioadă neîntreruptă de 1 an la data plății).

Taxa pe valoarea adăugată

 • De la 1 ianuarie 2023 se va aplica cota de 9% pentru livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:
  • cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
  • serviciile de restaurant și de catering, cu excepția băuturilor alcoolice și a băuturilor nealcoolice care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 și 2202 99;
  • livrarea de îngrășăminte chimice și de pesticide chimice de tipul celor utilizate în mod normal în producția agricolă, prevăzute prin ordin comun al ministrului finanțelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale;

N-am înțeles de ce au amestecat restaurantul sau hotelul cu pesticidele, poate vă lămuriți voi. 

 • Pentru băuturile nealcoolice care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 și 2202 99 (cuprinde apele, inclusiv apele minerale și apele gazificate, cu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori ori aromatizate, cu condiția să fie direct consumabile ca băuturi, în starea în care se află) se majorează cota de TVA de la 9% la 19% începând cu 1 ianuarie 2023. Dacă ar fi după mine, aș pune TVA de 500% la chestiile astea.
 • De la 1 ianuarie 2023 se va aplica cota de 5% la livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice.
 • Persoana fizică poate achiziționa, începând cu 1 ianuarie 2023, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuință cu cota redusă de 5%, cu excepția cazului în care s-a plătit un avans în baza unui contract încheiat până la 1 ianuarie 2023 și valoarea nu depășește 450.000 lei. Treaba cu N..tase, pardon, Nastratin 7 case, s-a sfârșit!

Accize

 • Pentru țigarete, tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete, țigări și țigări de foi și alte tutunuri de fumat, nivelul accizelor se aplică de la data de 1 aprilie a fiecărui an și este cel prevăzut în anexa nr. 1.
 • Acciza ad valorem se calculează prin aplicarea procentului legal asupra prețului de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum.

Acciza specifică exprimată în lei/1.000 de țigarete se determină anual, pe baza prețului mediu ponderat de vânzare cu amănuntul, a procentului legal aferent accizei ad valorem și a accizei totale al cărei nivel este prevăzut în anexa nr. 1.  În perioada 1 august 2022-31 martie 2023 inclusiv, acciza specifică pentru țigarete este de 459,386 lei/1.000 țigarete.

Atenție! Prevederile referitoare la accize au intrat în vigoare de la 1 august 2022.

Impozite și taxe locale

 • Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă aferente, impozitul/ taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de minimum 0,1% asupra valorii clădirii. Cota impozitului/taxei pe clădiri se stabilește prin hotărâre a consiliului local.
 • Pentru clădirile nerezidențiale și clădirile-anexă aferente, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de minimum 0,5% asupra valorii clădirii. Cota impozitului/taxei pe clădiri se stabilește prin hotărâre a consiliului local.

Atenție! Prin această modificare s-a eliminat evaluarea la cinci ani pentru clădirile nerezidențiale, iar valoarea impozabilă se va stabili pe baza grilei notariale.

 • Pentru clădirile care au în componență atât spații cu destinație rezidențială, cât și spații cu destinație nerezidențială, impozitul/taxa pe clădiri se determină în funcție de destinația suprafețelor cu o pondere mai mare de 50% și se calculează prin aplicarea cotei corespunzătoare destinației majoritare, asupra valorii întregii clădirii.

Rămânem tot la mila consiliilor locale pentru cota la care se aplică impozitul, că de, nu suntem de capul nostru.

 Impozitul specific

Începând cu data de 1 ianuarie 2023 se abrogă Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități. Începând cu data de 1 ianuarie 2023, contribuabilii care au intrat sub incidența prevederilor Legii nr. 170/2016 până la data de 31 decembrie 2022, pot opta pentru plata impozitului pe veniturilor microîntreprinderilor (nu există obligația îndeplinirii condițiilor referitoare la plafonul de 500.000 euro, existența unui salariat, maxim 3 persoane juridice care aplică impozitul pe veniturile microîntreprinderilor deținute de același asociat/acționar cu peste 25% din titlurile de participare etc.) sau impozitul pe profit.

 Vreau să-l văd și eu pe ăla care nu gândește treaba asta cu toți neuronii.

 Sisteme moderne de plată

Persoanele juridice care desfășoară activități de comerț cu amănuntul și cu ridicata, precum și cele care desfășoară activități de prestări de servicii, care realizează anual o cifră de afaceri mai mare de 10.000 euro în echivalent lei, au obligația să accepte ca mijloc de plată cardurile de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS și/sau al altor soluții moderne de acceptare, inclusiv aplicații ce facilitează acceptarea plăților electronice. Obligația de acceptare de către persoanele juridice a cardurilor de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS și/sau al altor soluții moderne de acceptare, se naște începând cu trimestrul următor celui în care încasările din cursul anului respectiv au depășit pragul de 10.000 euro (cursul BNR din ultima zi a anului precedent).

Dacă ai cifra asta de afaceri, musai cari și POS-ul după tine.

 Sistemul e-Factura: Cine are obligatia transmiterii facturilor prin sistemul e-Factura?

Începând cu 1 aprilie 2022

 • entitățile care acceptă decontarea integral sau parțial a serviciilor turistice prin vouchere de vacanță primite de la persoane fizice (relația B2C) și care au obligația să emită o factură pentru aceste servicii.

Începând cu 1 iulie 2022

 • operatorii economici (societăți comerciale, PFA, II etc) care emit facturi de vanzare de bunuri de orice fel (cu sau fără risc fiscal) sau de prestare a unor servicii către o autoritate publică (relația B2G);
 • operatorii economici (societăți comerciale, PFA, II etc.) care emit facturi de vânzare a unor produse cu risc fiscal ridicat prevăzute în OPANAF nr. 12/2022 către alți operatori economici (relatia B2B).

Operatorul economic este acea entitate care desfășoară activități economice, indiferent dacă este înregistrată în scopuri de TVA sau nu. E-factura, Eee – fericirea! Știi ce zic, Nu?

Sistemul e-Transport

Sistemul RO e-Transport are ca scop monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat pe teritoriul național, care permite autorităților competente determinarea potențialelor puncte de deturnare din sau în lanțul de aprovizionare, pe baza codului UIT.

În functie de tipul transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat, în aplicatia e-Trasport disponibilă în SPV, declarantul va selecta tipul operațiunii comerciale desfășurate, iar aplicația informatică va activa câmpuri specifice de date.

Sunt monitorizate doar bunurile cu risc fiscal ridicat regăsite în OPANAF nr. 802/2022 și nu orice transport de bunuri.

Transportul de persoane nu este vizat de această ordonanță și nu trebuie raportat în e-Transport.

„ORDONANȚA TRENULEȚ”

În Monitorul Oficial din 9 decembrie 2022 a fost publicată OUG nr. 168/2022 privind multiple modificări bugetare, inclusiv asupra Codului fiscal. Printre multiplele modificări le precizăm pe cele mai importante:

 • Pentru a se beneficia de facilități fiscale, în domeniul construcțiilor salariul minim brut de încadrare corespunzător unei norme de 8 ore/zi este de 4.000 lei, iar facilitățile se acordă până la plafonul de 10.000 lei; De data asta, construcțiile sunt la înălțime cu 4.000 lei, iar agricultorii au rămas la talpă, cu 3.000 lei!
 • Sunt neimpozabile primele de asigurare de sănătate și serviciile medicale sub formă de abonament într-un cuantum anual de 400 euro în condițiile noilor modificări procedurale aduse de OG nr. 16/2022 – nu se va depăși plafonul lunar de 33% din salariul brut de încadrare;
 • În perioada 1 ianuarie 2023 și până la data de 31 decembrie 2023 se suspendă scutirea la impozitare a sumelor decontate de angajator pentru educația timpurie a copiilor salariaților; Ce atâta educație, la ce ne folosește?!
 • Se păstrează ca neimpozabilă și în anul 2023 o sumă de 200 lei pentru salariații încadrați cu salariul minim brut garantat în plată.

O altă modificare importantă constă în prorogarea până la data de 31 decembrie 2023 a termenului pentru dotarea cu aparate de marcat electronice fiscale pentru acei operatori economici ce livrează bunuri sau prestează servicii prin intermediul automatelor comerciale de vânzări.

  THE END!

 Final de mocăniță mocăită. Noi stăm în gară și așteptăm trenulețul sau rapidulețul. Voi nu urcați încă în vagoanele mentale aceste informații că e posibil să se suprapună și să dea o eroare de 404 la final.